Hoạt động chủ địch tô màu mũ bảo hiểm, nhóm trẻ 25-36 tháng

Hoạt động chủ địch tô màu mũ bảo hiểm, nhóm trẻ 25-36 tháng